Dijagnostička testiranja

Sva testiranja se obavljaju na Katedri Medicine sporta

na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu

 

 

Pregled vrhunskih sportista, aktivnih učesnika u sportu i rekreativaca se obavlja u Labaratoriji za medicinu sporta i terapiju vežbanjem   

 
Sportsko-medicinski pregled obuhvata:

 • Fizikalni pregled po sistemima
 • Antropometrija: merenje telesne visina, telesna masa, određivanje telesne kompozicije – određivanje procenta telesnih masti, mišića, koštanog tkiva i vode
 • Elektrokardiografija (EKG)
 • Spirometrija
 • Laboratorijske analize krvi (kompletna krvna slika, sedimentacija, biohemijske analize: glikemija, urea, ukupni holesterol, trigliceridi, transaminaze, gvožđe u serumu) i     hemijski pregled urina (izgled, boja, pH, specifična težina, proteini, glukoza)
 •  Ultrazvučni pregled srca

Funkcionalna testiranja - kontrola utreniranosti

 • Određivanje aerobne radne sposobnosti  indirektnom metodom – Astrand test
 • Određivanje aerobne radne sposobnosti direktom metodom na gasnom analizatoru mereći "udah po udah"
 • Određivanje anaerobnih sposobnosti – Wingate test
 • Određivanje anaerobnog praga merenjem laktata  u krvi

 Preventivno dijagnostika

 • utvrđivanje posturalnog statusa
 • vežbe za prevenciju i korekciju deformiteta kičmenog stuba, grudnog koša i donjih ekstremiteta
 • prevencija, dijagnoza i tretman sportskih povreda i pretreniranosti
 • Sportsko usmeravanje dece - koji sport za koje dete

Individualno doziranje treninga u cilju poboljšanja sportskih rezultata, a na osnovu pregleda i funkcionalnog testiranja

Psihodijagnostika i procena psihološke pripremljenosti

 • Profil ličnosti
 • Motivacija sportista
 • Kognitivne i intelektualne sposobnosti
 • Psihomotoričke reakcije
 • Psihodinamika sportskih timova - sociometrija
 • Procena sagorelosti sportista
 • Procena sportske takmičarske anksioznosti
 • Procena opšteg i sportskog samopoštovanja i samopouzdanja
 • Izveštaji i preporuke

Procena i evaluacija motoričkih sposobnosti

Kontrola treniranosti perspektivnih i vrhunskih sportista u cilju unapređenja kvalitetnog i vrhunskog sporta omogućava se perspektivnim i vrhunskim sportistima da kroz utvrđivanje nivoa motoričkih i funkcionalnih sposobnosti, morfoloških i psiholoških karakteristika kontrolišu stanje svoje pripremljenosti.

 • Opšta baterija terenskih testova
 • Procena gipkosti
 • Procena brzine
 • Procena agilnosti
 • Procena snage
 • Procena izdržljivosti
 • Procena jačine
 • Direktna procena snage
 • Indirektna procena snage
 • Specifična baterija testova sa testom izdržljivosti (fudbal, košarka, rukomet, odbojka, ragbi, tenis, karate, savate, kik boks, džiu džicu, rvanje, mma)
 • Specifična baterija testova bez testa izdržljivosti (fudbal, košarka, rukomet, odbojka, ragbi, tenis, karate, savate, kik boks, džiu džicu, rvanje, mma)
 • Pisanje grupnog izveštaja po ispitaniku, pisanje pojedinačnog izveštaja, kompletne preporuke za rad.
 • Testiranje na izokinetičkom dinamometru ( Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije)